Een interne markt met Bolsonaro? Zorgen over EU-Mercosur Associatieakkoord gedeeld met Kamer

Amsterdam, 24 juni 2019

Geachte leden van de Tweede Kamer commissies Landbouw en BuHaOS (Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking),

Graag brengen wij onder uw aandacht een civil society-brief (zie Joint-letter-Brazil-EU-Mercosur), ondertekend door meer dan 340 maatschappelijke organisaties uit de Mercosur-landen en de rest van de wereld. Deze organisaties hebben ernstige zorgen omtrent het sluiten van een dergelijk verdrag, vanwege de sterk verslechterende mensenrechten- en milieusituatie in Brazilië.

Sinds het aantreden van president Bolsonaro worden de mensenrechten breed geschonden. Terwijl de regering maatschappelijk protest smoort door sociale bewegingen tot ‘terroristische organisaties’ te bestempelen, worden de rechten van de inheemse bevolking opzij gezet ten behoeve van de uitbreiding van industriële soja-, en veeteelt-bedrijven. Deze expansie vormt ook een ernstige bedreiging van het kostbare Braziliaanse regenwoud. De regering wordt geleid door klimaatontkenners die geen uitvoering zullen geven aan het Akkoord van Parijs.

Zorgwekkend is ook het Braziliaanse beleid betreffende gewasbeschermingsmiddelen: in Brazilië mag heel veel en steeds meer, terwijl in de EU juist een toenemend aantal middelen verboden wordt. Met een EU-Mercosur handelsverdrag kunnen producten geproduceerd met in de EU verboden middelen toch op onze markten komen. Dat is onwenselijk, zowel met het oog op de volksgezondheid als de effecten op milieu en biodiversiteit in beide regio’s en wereldwijd.

In deze omstandigheden is het van het grootste belang dat de EU, als de op een na grootste handelspartner van Brazilië, een krachtig signaal afgeeft dat er geen sprake kan zijn van een handelsakkoord met Brazilië/Mercosur tenzij – bewijsbaar - de mensenrechten worden gerespecteerd, Europese standaarden voor volksgezondheid, milieu en diversiteit niet onder druk komen, het Amazone-regenwoud wordt beschermd en het Parijs-akkoord wordt nageleefd. Wij roepen u op om totdat aan deze eisen is voldaan, verdere handelsonderhandelingen met Brazilië te staken en bestaande handelspreferenties op te schorten. Wij vragen uw Kamer stelling te nemen en erop aan te dringen dat Nederland in de Raad een kritisch standpunt aanneemt ten aanzien van de EU-onderhandelingen met Mercosur en daarvoor actief medestanders zoekt.

Hoogachtend en met vriendelijke groeten, namens:

Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Dutch Dairymen Board
Platform Aarde Boer Consument
Both ENDS
Milieudefensie
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Transnational Institute
Vrijschrift